Nederlands

Dit emailbericht bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit emailbericht is verboden. Indien u dit emailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Duwel Finance For You B.V. staat niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden email. Aan dit emailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender. Aan het gebruik van email zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Duwel Finance For You B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen. Al onze diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Hierin is onder meer een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.